“potatos will potate”
— When will god delete this website (via katara)